www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT » Korzystanie z siatki, linijek oraz prowadnic

Korzystanie z siatki, linijek oraz prowadnic

Siatka, linijki oraz prowadnice są elementami, które służą jako pomoc do precyzyjnej edycji oraz porządkowania obiektów i obrazków. Siatka jest serią pionowych i poziomych linii rozmieszczonych w równych odstępach i przykrywających obrazek, dzięki czemu podczas pracy znane są dokładne współrzędne. Możliwe jest regulowanie odległości pomiędzy poziomymi i pionowymi liniami oraz wybieranie koloru i stylu dla siatki. Linijki są narzędziami pomiarowymi wyświetlanymi po lewej stronie ekranu oraz wzdłuż jego górnej krawędzi. Pomagają one w określaniu pozycji i rozmiarów obiektów na obrazku. Prowadnice są liniami, które wykorzystywane są przy wyrównywaniu obiektów. Poziome i pionowe prowadnice (lub dowolną ich kombinację) można wyświetlać w oknie obrazka przez przeciąganie ich z linijek lub poprzez ustawianie wartości w oknie Opcje. Zarówno linijki, jak i prowadnice nie są drukowane na drukarce.

Istnieje możliwość dostosowywania funkcji i wyglądu siatki, linijek lub prowadnic przed rozpoczęciem tworzenia lub edycji obrazków lub w dowolnym momencie.

Praca z siatką

Siatka używana wraz z linijkami służy do wspomagania operacji wyrównywania i ustalania położenia obiektów na obrazku. Domyślnie siatka wyświetlana jest w formie serii przecinających się linii nałożonych na obrazek, umieszczonych w odstępach określonych w oknie Opcje. Możliwe jest dostosowywania wyglądu siatki poprzez zmianę jej koloru oraz stylu. W celu uproszczenia operacji wyrównywania, należy wybrać opcje koloru i stylu, które uczynią siatkę bardziej widoczną na obrazku.

Aby jeszcze bardziej ułatwić wyrównywanie obiektów, można wybrać polecenie Przyciągaj do siatki (z menu Widok). Polecenie to powoduje "namagnetyzowanie" linii siatki, co sprawia, że obiekty wyrównywane są automatycznie do linii siatki przy ich przenoszeniu.

Praca z linijkami

Ruchome linijki wyświetlane na ekranie stanowią wizualne odniesienie pomocne przy określaniu rozmiarów i położenia dowolnych obiektów na obrazku. Linijki są szczególnie efektywnym narzędziem pomocnym przy określaniu pozycji obiektów podczas przeciągania ich za pomocą myszy w obrębie obrazka. Podczas poruszania myszą w oknie obrazka linijki umożliwiają odnalezienie bieżącej pozycji względem początku linijek (punkt, w którym przecinają się współrzędne 0 obu linijek). Bieżąca pozycja wskaźnika pokazywana jest w rolecie Informacje o obrazku. Na linijkach mogą być wyświetlane dowolne jednostki miary, które najbardziej odpowiadać będą wykonywanym na obrazku operacjom.

Chociaż linijki mogą służyć jako wspaniałe narzędzie do mierzenia oraz wyrównywania, jest ono efektywne jedynie wówczas, gdy zostało poprawnie skalibrowane. Kalibracja pozwala na dokładne dostrojenie pionowej i poziomej linijki, tak aby wymiary obrazka wyjściowego były dokładne i spójne z wymiarami obrazka na ekranie monitora.

Więcej informacji o rolecie Informacje o obrazku znaleźć można w sekcji "Przeglądanie informacji dotyczących komputera i dokumentów".

Praca z prowadnicami

Prowadnice są liniami, które można umieszczać w dowolnym miejscu w oknie obrazka, a które pomagają przy wyrównywaniu i ustalaniu położenia obiektów. Możliwe jest tworzenie dowolnej liczby poziomych i pionowych prowadnic oraz zapisywanie ich wraz z obrazkiem. Możliwe jest również włączanie przyciągania do prowadnic, tak aby możliwe było automatyczne wyrównywanie obiektów do prowadnic w chwili, gdy będą one przesuwane w ich pobliżu.

Najłatwiejszym sposobem wyświetlenia prowadnic na ekranie jest przeciągnięcie ich za pomocą myszy z poziomej lub pionowej linijki na obszar okna obrazka. Możliwe jest późniejsze zaznaczanie, przesuwanie i usuwanie prowadnic bezpośrednio w oknie obrazka za pomocą myszy. Należy zauważyć, że po zaznaczeniu prowadnicy zmienia ona kolor. Nie zaznaczone prowadnice są w kolorze niebieskim, zaś zaznaczone - w kolorze czerwonym. Możliwe jest również zaznaczanie, przesuwanie i usuwanie prowadnic na stronie "Prowadnice" w oknie Opcje.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.