www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT » Konfigurowanie obszaru roboczego

Konfigurowanie obszaru roboczego

Dobrym pomysłem jest dostosowanie obszaru roboczego zanim rozpocznie się tworzenie obrazków za pomocą zaawansowanych właściwości i technik dostępnych w programie Corel PHOTO-PAINT. Określenie opcji wyświetlania oraz sposobu, w jaki program Corel PHOTO-PAINT ma reagować na czynności użytkownika, pozwala pracować w sposób bardziej efektywny oraz zmniejszyć liczbę popełnianych pomyłek i błędów. Wybranie polecenia Opcje z menu Narzędzia powoduje otwarcie okna Opcje, które umożliwia dostosowanie najbardziej popularnych narzędzi oraz operacji wykonywanych podczas edycji obrazka.

Mimo że wiele poleceń w programie Corel PHOTO-PAINT posiada zdefiniowane ustawienia domyślne dostosowane do typowych zadań, możliwe jest dostosowanie tych ustawień, tak aby aplikacja działała w zamierzony przez użytkownika sposób. Na przykład możliwe jest dokonywanie zmiany fizycznego położenia okien dialogowych na ekranie. Domyślnie założono, że każde z okien pojawiać się będzie na środku pulpitu Corel PHOTO-PAINT, aczkolwiek dla wygody możliwe jest przenoszenie ich w inne miejsca. Można ustawić opcję zapamiętywania pozycji każdego z okien, tak aby przy następnym otwarciu było ono wyświetlane w tym samym miejscu.

Konfigurowanie obszaru roboczego można rozpocząć od określenia, w jaki sposób mają być wyświetlane obrazki, które tworzone są i edytowane w oknie obrazka. Możliwe jest optymalizowanie środowiska do edycji obrazków programu Corel PHOTO-PAINT poprzez określenie położenia oraz rozmiaru obrazków w oknie obrazka oraz kształtu wskaźnika wykorzystywanego do ich edycji. Można również poprawiać dokładność wyświetlania obrazków przez ustawienie symulacji kolorów na ekranie.

Ponieważ wiele cech oraz operacji udostępnianych przez program Corel PHOTO-PAINT zależy od sposobu mierzenia, możliwe jest określenie preferowanych jednostek miary w oknie Opcje zanim rozpoczęta zostanie edycja obrazka. Jednostki określone przez użytkownika wykorzystywane są przy przekształceniach obiektów i masek, kadrowaniu obrazka oraz czynnościach zmiany rozdzielczości lub rozmiaru obrazka, a także stosowane są w linijkach.

Możliwe jest również dostosowywanie odpowiedzi programu Corel PHOTO-PAINT przez włączanie lub wyłączanie wielozadaniowości aplikacji. Jeżeli wielozadaniowość programu zostanie włączona, należy skorzystać z polecenia Postęp (w menu Narzędzia), aby przypisać wartości priorytetów wykonywanych zadań. Klasyfikacja priorytetów zadań ustalona przez użytkownika będzie wpływać na wielkość zasobów komputera zarezerwowanych dla każdego z zadań.

Konfigurowanie innych opcji i preferencji

Jeżeli konieczne jest wykonywanie wielu zadań jednocześnie, można ustawić opcje pozwalające na zarządzanie zadaniami i nadawanie im priorytetów. Włączenie własności wielozadaniowości na karcie "Ogólne" w oknie Opcje umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie, takich jak drukowanie i uruchamianie skryptów.

Ponieważ wielozadaniowość może pociągać za sobą zwiększone wykorzystanie zasobów komputera, możliwe jest ustawianie priorytetów oraz klasyfikacji wybranych zadań. Aby obejrzeć zadania wykonywane w danym momencie przez aplikację oraz dostosować kolejność ich wykonywania, należy wybrać polecenie Postęp (z menu Narzędzia). W oknie Postęp znajduje się nazwa dokumentu, wykonywane w danej chwili polecenie, priorytet przypisany do zadania oraz procentowo określony stopień wykonania polecenia. Jeżeli określone zadanie znajduje się w stanie bezczynności, zasoby komputera są przekazywane temu zadaniu jedynie wówczas, gdy nie ma innego uruchomionego zadania. Skonfigurowanie opcji pamięci pozwala na kontrolowanie sposobu, w jaki program Corel PHOTO-PAINT wykorzystuje pamięć i przestrzeń dyskową, co może mieć wpływ na ogólną prędkość komputera. Więcej informacji o ustawieniach opcji pamięci można znaleźć w sekcji "Zapisywanie i zamykanie obrazków".komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.