www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Retuszowanie i poprawa jakości obrazka » Retuszowanie uszkodzonych obrazków

Retuszowanie uszkodzonych obrazków

Dostępne w programie Corel PHOTO-PAINT narzędzia umożliwiają retuszowanie uszkodzeń na obrazkach, takich jak rysy na powierzchni, rozdarcia, plamy kurzu na starych zdjęciach lub linie wynikłe ze złego skanowania.

Kurz i rysy

Okno dialogowe Kurz i rysy umożliwia redukcję ilości szumu na obrazku. Należy je wykorzystywać do usuwania wad obrazka spowodowanych kurzem lub rysami, stosując je do zaznaczeń maską. Te i inne zniszczenia powierzchni obrazka można zlikwidować także za pomocą narzędzia "Uśrednianie".

Usuwanie przeplotu

Okno dialogowe Usuń przeplot powoduje usunięcie parzystych lub nieparzystych linii poziomych z zeskanowanego obrazka lub z obrazka wideo z przeplotem. Odstępy powstałe po usunięciu wadliwych linii można wypełnić za pomocą jednej z dwóch metod: duplikowania (polega na wypełnieniu odstępów kopiami sąsiadujących linii pikseli) lub interpolacji (polega na wypełnieniu odstępów kolorami powstałymi po uśrednieniu wartości sąsiadujących pikseli).

Narzędzie Klonowanie

Narzędzie "Klonowanie" umożliwia wypełnienie brakujących obszarów obrazka informacjami o pikselach wziętymi z innych obszarów obrazka, a nawet z innego obrazka. Narzędzie "Klonowanie" jest przydatne przy retuszowaniu pęknięć, rozdarć i dziur, a także przy wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności edycyjnych.

Narzędzie "Klonowanie" jest jednym z narzędzi pędzla, można więc dobrać rozmiar, kształt i teksturę końcówki używanego pędzla. Dodatkowe informacje na temat narzędzi pędzla można znaleźć w sekcji "Malowanie, wypełnianie i edycja obrazków".

Zszywanie obrazka

Za pomocą polecenia Zszyj dostępnego w menu Obrazek można połączyć lub zszyć razem kilka obrazków. Zszywanie umożliwia scalenie dwóch obrazków źródłowych w jeden złożony.

Na proces składają się dwie proste czynności: zaznaczenie obrazków źródłowych w oknie Wybierz obrazki, a następnie precyzyjne nałożenie ich na siebie w oknie dialogowym Edytuj zakładkę zszycia. Zszywanie obrazków jest przydatne zwłaszcza do tworzenia panoramicznych zdjęć, zawierających wiele nakładających się obrazków, a także do składania obrazków w postaci elektronicznej, które zostały zeskanowane w częściach.

Dostosowywanie ostrości i ziarnistości

Ostrość i ziarnistość obrazka można kontrolować korzystając z okien dialogowych szumu, wyostrzania i rozmywania. Okno Dopasowanie rozmywania umożliwia dobranie stopnia rozmycia. Okno dialogowe Dopasowanie wyostrzania umożliwia dobranie ostrości. Okno dialogowe Dopasowanie szumu umożliwia dobranie poziomu szumu.

Dodatkowo narzędzia "Wyostrzanie" i "Smużenie" umożliwiają wyostrzanie i zmiękczanie zaznaczonych obszarów. Otrzymany efekt zależy od rozmiaru, kształtu i tekstury stosowanego pędzla.

Dodatkowe informacje na temat narzędzi pędzla można znaleźć w sekcji "Malowanie, wypełnianie i edycja obrazków".

Korekcja i dopasowywanie kolorów obrazka

Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia korekcję i dopasowywanie kolorów za pomocą różnorodnych narzędzi i poleceń.

Balans próbka/wynik

Okno dialogowe Balans próbka/wynik umożliwia wykonanie korekcji koloru poprzez przesunięcie wartości kolorów z koloru próbki do koloru docelowego, wybranego z modelu kolorów. Balans ten można zastosować do trzech poziomów kolorów. Możliwa jest niezależna zmiana ciemnych, pośrednich oraz jasnych tonów obrazka.

Balans kolorów

Okno dialogowe Balans kolorów umożliwia regulowanie równowagi między kolorami obrazka. Na przykład, na obrazku RGB można zwiększyć lub zmniejszyć ilość tonów czerwonych, zielonych lub niebieskich. Okno to umożliwia przesunięcie kolorów obrazka między wartościami CMY a RGB. Jest to przydatne przy poprawianiu zabarwienia określonym kolorem. Na przykład, jeśli czyjaś twarz na zdjęciu jest zbyt czerwona, można przesunąć kolory z czerwieni w kierunku barwy niebieskozielonej. Okno Balans kolorów może również zostać wykorzystane do zmiany barw całego obrazka.

Barwa-Nasycenie-Jasność

Okno dialogowe Barwa-Nasycenie-Jasność umożliwia dopasowanie na obrazku wartości barwy, nasycenia i jasności - wszystkich kanałów jednocześnie lub kanał po kanale. Jest to przydatne przy zmianie intensywności kolorów obrazka lub ich barw.

Selektywna zmiana kolorów

Okno dialogowe Selektywna zmiana kolorów umożliwia zmodyfikowanie kolorów poprzez dostosowanie procentowej zawartości składowych kolorów rozbarwianych (wartości CMYK) w opcji spektrum kolorów ("Odcienie czerwonego", "Odcienie żółtego", "Odcienie zielonego", "Odcienie niebieskozielonego", "Odcienie niebieskiego", "Odcienie purpurowego"). Okno to może również służyć do dodawania koloru rozbarwianego do składowej tonalnej obrazka w skali szarości. Proces modyfikacji kolorów jest realizowany przez zwiększanie lub zmniejszanie procentowego udziału pikseli niebieskozielonych, purpurowych, żółtych i czarnych, które składają się na każdy z kolorów podstawowych w spektrum kolorów. Na przykład zmniejszenie udziału procentowego zawartości purpury w spektrum odcieni koloru czerwonego spowoduje przesunięcie kolorów w kierunku żółtego i redukcję wszystkich czerwieni. Analogicznie, zwiększenie procentowej zawartości purpury w spektrum "Odcienie czerwonego" spowoduje przesunięcie kolorów w kierunku purpury i zastąpienie pikselami czerwonymi z dużą zawartością purpury.

Zakres dowolnej modyfikacji koloru zależy w dużym stopniu od wybranej metody dopasowania procentowego. Metoda względna zwiększa lub zmniejsza procentowy udział kolorów rozbarwianych dla wskazanego spektrum. Na przykład dodanie 10% purpury do pikseli o 50% czerwieni daje poprawkę + 5%. Metoda bezwzględna zwiększa lub zmniejsza bezwzględną wartość kolorów rozbarwianych dla wskazanego spektrum. Na przykład dodanie 10% purpury do pikseli o 50% czerwieni daje poprawkę +60%.

Barwa koloru

W oknie dialogowym Barwa koloru na kilku miniaturach podglądu obrazka wyświetlane są wizualne reprezentacje obrazka, do którego dodano poszczególne barwy koloru. Aby zastosować odpowiadającą użytkownikowi zmianę, wystarczy nacisnąć właściwy dla niej przycisk miniatury.

Zamień kolory

Okno dialogowe Zamień kolory umożliwia zastępowanie wybranych kolorów obrazka innymi. Zależnie od ustawienia, można zamieniać pojedyncze kolory lub całe ich zakresy.

Zmniejsz nasycenie do zera

Polecenie Zmniejsz nasycenie do zera powoduje automatyczne zmniejszenie nasycenia każdego z kolorów do zera, usunięcie składowej barwy i przekształcenie każdego koloru w jego odpowiednik w skali szarości. W efekcie utworzony zostaje obrazek w skali szarości przy nie zmienionym trybie kolorów.

Dopełnienie

Polecenie Dopełnienie powoduje automatyczne przekształcenie kolorów obrazka w ich dopełnienia. Czynność tę należy wykonać, aby utworzyć fotograficzny negatyw obrazka.

Posteryzacja

Okno dialogowe Posteryzacja umożliwia zmniejszenie liczby wartości tonalnych i mapowanie wszystkich istniejących kolorów na ich najbliższe odpowiedniki. Proces ten powoduje usunięcie gradacji tonalnej i utworzenie większych obszarów jednorodnego koloru.

Próg

Okno dialogowe Próg umożliwia ustawienie określonej wartości jaskrawości jako progu. Piksele o wartościach większych lub mniejszych od progu będą wyświetlane na biało lub czarno, zależnie od wybranej opcji progu. Pozostałe piksele nie zostaną zmienione i zachowają pierwotny kolor. Opcja "Obu poziomów" powoduje zmianę wszystkich pikseli na kolor biały lub czarny (zgodnie z relacją wartości ich jaskrawości do określonej wartości progu). Próg można także określić dla całego obrazka lub tylko wybranego kanału kolorów.

Dodatkowe informacje na temat korekcji i dopasowywania kolorów obrazka można znaleźć w sekcji "Posługiwanie się soczewkami".

Korekcja i dopasowywanie tonów obrazka

W programie Corel PHOTO-PAINT 8 dostępnych jest wiele okien dialogowych, poleceń i narzędzi umożliwiających kontrolowanie relacji pomiędzy cieniami, półcieniami i światłami, a także dopasowywanie jaskrawości, intensywności i jasności kolorów na obrazku.

Dodatkowe informacje na temat korekcji i dopasowywania tonów obrazka można znaleźć w sekcji "Soczewki korekcji odcieni".

Równoważenie poziomów

Okno dialogowe Równoważenie poziomów umożliwia dopasowanie obszarów zacienionych, będących w półcieniu i oświetlonych poprzez ponowny rozkład cieni od najciemniejszych do najjaśniejszych. Jest to skuteczny sposób zachowania szczegółów światła i cienia, które mogłyby zostać utracone przy korzystaniu z okna Jaskrawość-Kontrast-Intensywność. Określając punkt początkowy i punkt końcowy zakresu tonalnego, można ponownie rozmieścić wartości pikseli na całym zakresie. Na histogramie wyświetlony jest rozkład pikseli zgodnie ze stopniem ich jaskrawości. Okno to można również wykorzystać do sztucznego utworzenia gradacji kolorów, jeżeli nastąpiła nie chciana posteryzacja, do przyciemniania lub rozjaśniania kombinacji cieni, półcieni lub świateł, do zmiany wartości jaskrawości tak, aby zawierała się w drukowalnych granicach oraz do dostosowania krzywej gamma (półcienie) obrazka.

Krzywa tonalna

Okno dialogowe Krzywa tonalna umożliwia wykonanie korekcji koloru tego samego typu co okno Równoważenie poziomów, jednak udostępnia ono bardziej precyzyjną i miejscową kontrolę nad poszczególnymi poziomami wartości w stosunku do pozostałych poziomów. Edycja w oparciu o krzywą pozwala dokładnie określić problematyczne obszary i wprowadzić drobne lub wyraźne zmiany w zanikających obszarach - stosownie do ustawień krzywej - w miarę oddalania się od wskazanego obszaru. Podobnie jak okno dialogowe Równoważenie poziomów, także okno Krzywa tonalna przyjmuje za wartości początkowe bieżącą jaskrawość pikseli, a następnie je zmienia. Podobnie jak histogram, krzywa tonalna jest wizualnym przedstawieniem zrównoważenia pomiędzy cieniami, półcieniami i światłami. Krzywą tonalną można wybrać ze zbioru gotowych krzywych lub utworzyć i zapisać własną.

Polecenie Automatyczne równoważenie poziomów powoduje wykonanie jednolitego zrównoważenia poprzez automatyczne rozmieszczenie znaczących wartości pikseli w całym zakresie tonalnym. Powstały efekt jest taki sam, jak po otwarciu okna Równoważenie poziomów, następnie zaznaczeniu pola wyboru "Dopasuj automatycznie" i naciśnięciu przycisku "OK" (z wyjątkiem pominięcia kilku czynności).

Jaskrawość-Kontrast-Intensywność

Okno dialogowe Jaskrawość-Kontrast-Intensywność powoduje dostosowanie jaskrawości, kontrastu i intensywności tonów obrazka. Suwak "Jaskrawość" powoduje przesunięcie wszystkich wartości pikseli w górę lub w dół zakresu tonalnego. Dostosowanie jaskrawości wiąże się z jednakowym przyciemnieniem lub rozjaśnieniem wszystkich kolorów. Suwak "Kontrast" umożliwia dobranie odległości pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi pikselami. Zwiększenie intensywności powoduje rozjaśnienie jasnych obszarów obrazka bez jednoczesnego rozjaśnienia obszarów ciemnych. Kontrast i intensywność zazwyczaj idą w parze, ponieważ zwiększenie kontrastu czasami powoduje zniszczenie szczegółów znajdujących się w cieniach i w światłach, a zwiększenie intensywności może je przywrócić.

Gamma

Gamma jest metodą korekcji kolorów uwzględniającą sposób postrzegania przez ludzkie oko wartości sąsiadujących. Na przykład, jeżeli umieszczone zostaną dwa jednakowo szare koła na białym i czarnym tle, to dla oka koło na tle czarnym będzie się wydawało jaśniejsze.

Okno dialogowe Gamma umożliwia podkreślenie szczegółów z mało kontrastowych obrazków, bez znaczącej zmiany cieni i świateł. Opcje dostępne w tym oknie stosuje się do wszystkich wartości obrazka, ale działają one na podstawie krzywej, tak aby zmiany dotyczyły głównie półcieni. Podobny efekt można otrzymać, korzystając z okna Krzywa tonalna, które również zawiera opcję gamma.

Odcień koloru

Okno dialogowe Odcień koloru umożliwia dobranie jaskrawości, nasycenia i kontrastu przez naciśnięcie odpowiednich przycisków miniatur próbek. Miniatura przedstawia, jak będzie wyglądał obrazek po zastosowaniu do niego zmiany. Suwak "Krok" służy do określenia stopnia wprowadzonej przez każde dostosowanie zmiany.

Wykorzystywanie histogramu do lokalizacji problemów

Histogram jest to poziomy wykres słupkowy, którego nie można modyfikować, a na którym wykreślane są wartości jaskrawości każdego piksela obrazka. Wartości zawierają się w przedziale od 0 do 255, a histogram wskazuje, ile pikseli przypada na każdy z poziomów jaskrawości.

Każdy histogram obrazka ma pewną liczbę gór i dolin, ale zazwyczaj konieczna jest korekcja tylko obrazków zawierających bardzo wyraźne szczyty (nie zawsze, gdyż niektóre obrazki w naturalny sposób zawierają duże ilości bieli lub czerni). Jeżeli piksele są zgrupowane przy jednym z końców, trzeba zagęścić zakres tonalny lub ponownie rozmieścić piksele w całym zakresie. Jeżeli pomiędzy słupkami istnieją puste odstępy, prawdopodobnie była wykonana posteryzacja.

Narzędzie "Kontrast"

Narzędzie "Kontrast" umożliwia dostosowanie kontrastu w zaznaczonych obszarach poprzez ich kliknięcie i przeciągnięcie nad nimi pędzlem. W zależności od rozmiaru, kształtu i tekstury zastosowanego pędzla można otrzymać różne efekty.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.